Gratis bezorging voor bestellingen van meer dan 100€!

PRIVACYBELEID

Wie zijn wij?

Ons websiteadres is: www.all-in-company.com

Alle onderstaande bepalingen zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-81 van 6 augustus 2004 en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR).

Verzamelde persoonlijke gegevens

In het algemeen hoeft u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.all-in-company.com bezoekt.

Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden, kan u worden gevraagd ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, functietitel, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online formulier in het gedeelte “contact” invult.

Met het oog op het doen van commerciële voorstellen met betrekking tot de diensten van ALL IN SPORT BEACH COMPANY en het gebruik van de Diensten, zal het Bedrijf persoonlijke gegevens van de Gebruiker verzamelen, waaronder bijvoorbeeld: naam, voornamen, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

De Onderneming verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de Gebruiker te respecteren en de persoonsgegevens die de Gebruiker via de op de Site gepubliceerde formulieren of op een andere manier doorgeeft, te beschermen.

Het Bedrijf streeft ernaar alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de gegevens te garanderen en verlies, misbruik of onbevoegde toegang daartoe te voorkomen, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de opgeslagen gegevens.

CONTACT FORMULIER

De verzamelde informatie op het contactformulier van de website wordt per e-mail verzonden om commerciële voorstellen te doen met betrekking tot de diensten van ALL IN SPORT BEACH COMPANY. Deze informatie wordt verzonden via het https-protocol met een SSL-certificaat om de informatie te beschermen wanneer deze wordt verzonden. Ze worden 1 jaar bewaard en zijn bestemd voor Jean-Baptiste Caste, de eigenaar van de site. Deze gegevens zijn als volgt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoon
  • Vrij bericht waarin de gebruiker andere persoonlijke gegevens kan invoeren

De verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen in de e-mailbox van de ALL IN SPORT BEACH COMPANY, die de e-mails ontvangt via de formulieren op uw site, en in een Excel-bestand op de computer van de ALL IN SPORT BEACH COMPANY, die de gegevens opslaat. De apparaten waarop deze gegevens toegankelijk zijn (mobiele telefoons en computers), zijn beveiligd met een wachtwoord. In alle gevallen kunnen gebruikers weigeren hun persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunnen ze geen gebruik maken van de diensten van de site of informatie over deze diensten opvragen.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen door contact op te nemen met : De heer Caste Jean-Baptiste, eigenaar van de site, die de klantgegevens, het e-mailadres en het bedrijfsadres zal verwijderen of wijzigen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de ALL IN SPORT BEACH COMPANY website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van de aankoop van de ALL IN SPORT BEACH COMPANY en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van behoud en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de ALL IN SPORT BEACH COMPANY website.

In alle gevallen kunt u weigeren uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten op de site, met name niet om informatie over ons bedrijf op te vragen of om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

COMMENTAAR

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die u hebt ingevuld in het reactieformulier, uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van je e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-service worden gestuurd om te controleren of je deze gebruikt. Het privacybeleid van Gravatar is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Zodra je reactie is gevalideerd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar naast je reactie.

Doeleinden en ontvangers van de verzamelde persoonlijke gegevens

De Gebruiker geeft zijn/haar onvoorwaardelijke toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens op te nemen in bestanden van het Bedrijf en te onderwerpen aan geautomatiseerde verwerking, al dan niet voor de volgende doeleinden:

– implementatie van de Service;

– het verzenden van informatie en media-inhoud (nieuwsbrieven, enz.) door het bedrijf,

– statistieken, studies en analyses over de Diensten van het Bedrijf,

– ontwikkeling en verbetering van de Site.

Tot slot kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en uw toegangstijden.

Het Bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

De ontvangers van de gegevens zijn :

  • Jean-Baptiste Caste
  • het bedrijf : SAS ALL-IN SPORT BEACH COMPANY
  • de medewerker(s) van het Bedrijf met wie de Gebruiker contact heeft opgenomen.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens niet door te geven aan onbevoegde derden. Afgezien van deze gevallen zal het Bedrijf de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen aan een derde partij doorgeven wanneer het delen van deze informatie met deze derde partij strikt noodzakelijk is voor het leveren van producten of diensten en/of wanneer het Bedrijf door een gerechtelijke autoriteit of een andere bevoegde administratieve autoriteit verplicht wordt om deze informatie te verstrekken.

Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden door een e-mail te sturen naar: jbcaste@all-in-company.com

Gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden aan het einde van deze periode vernietigd.

COOKIES

De Onderneming informeert de Gebruiker dat zij cookies gebruikt op haar Site om browseparameters op de Site en informatie over de geraadpleegde pagina’s en de datum en tijd van raadpleging te registreren. Ze stellen het Bedrijf echter niet in staat om de Gebruiker te identificeren. Deze cookies worden maximaal één maand op de computer van de Gebruiker bewaard. Gebruikers worden echter geïnformeerd dat ze de mogelijkheid hebben om het opslaan van deze cookies tegen te gaan, met name door hun internetbrowser te configureren.

VERKLARING AAN DE NATIONALE COMMISSIE VOOR INFORMATIETECHNOLOGIE EN BURGERLIJKE VRIJHEDEN (CNIL)

De site is aangegeven bij de CNIL onder nummer 1656629.

Verantwoordelijkheden

BESCHIKBAARHEID VAN TOEGANG TOT DE LOCATIE EN DIENSTEN

De Onderneming doet haar uiterste best, binnen het kader van haar middelenverbintenis, om haar Site en Services elke dag, 24 uur per dag, toegankelijk en beschikbaar te maken.

De Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van technische onmogelijkheid om tijdelijk toegang te krijgen tot de Site of gebruik te maken van haar Diensten omwille van het internetnetwerk of toegangs- of hostingproviders.

ONDERHOUD EN UPGRADES VAN DE SITE

Om redenen van onderhoud en/of ontwikkeling van de Site, kan de Onderneming de toegang tot de Site en/of alle of een deel van de Services tijdelijk opschorten zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers en zonder compensatie.

HYPERLINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De Site kan hyperlinks bevatten naar de sites van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die lid zijn van de Services of naar sites van derden.

Het bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden als deze sites in strijd zijn met toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen. Beheer door de Zorgprofessional van online gemaakte afspraken met hem/haar door de Gebruiker De Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering of wijziging door de Zorgprofessional van de dag of het tijdstip van de afspraak. Consult en medische zorg verleend door de zorgverlener

In geen geval kan het Bedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor consulten en medische zorg die door de Zorgprofessional aan de Gebruiker worden verleend.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker aanvaardt persoonlijke en exclusieve aansprakelijkheid voor zijn/haar gebruik van de Site of Services, met name in geval van illegaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de wettelijke kennisgevingen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Onderneming volledig schadeloos te stellen, op haar eerste verzoek, in het geval van een vordering of actie tegen de Onderneming met betrekking tot het gebruik door de Gebruiker van de Site of de Diensten.

VERZOEK OM INFORMATIE/KLACHT

Voor elk verzoek om informatie of in het geval van een klacht of een storing van de Diensten, kan de Gebruiker de Onderneming aanschrijven op het adres van haar statutaire zetel vermeld in Artikel 1 van deze Wettelijke Bekendmaking of contact opnemen met haar afdelingen door naar de sectie “Contactformulier” te gaan.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud en onderdelen van de website www.all-in-company.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SAS ALL IN SPORT BEACH COMPANY. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze AGV is Frans recht van toepassing.

Bij gebreke van een minnelijke schikking wordt elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing of de interpretatie van de wettelijke vermeldingen voorgelegd aan het Tribunal de Grande Instance de DAX, waaraan de partijen uitdrukkelijk territoriale bevoegdheid toekennen, ongeacht de plaats van uitvoering of de woonplaats van de verweerder.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je eerste aankoop!
Winkelwagen 0